Przejdź do treści
Home » WIADOMOŚCI Z UK » Wybory prezydenckie 2020. Lista komisji obwodowych w Wielkiej Brytanii

Wybory prezydenckie 2020. Lista komisji obwodowych w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii utworzono 10 obwodowych komisji wyborczych, gdzie już 10 maja Polacy będą mogli głosować w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. Oto, gdzie będzie można głosować w UK.

Zgodnie  z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 184)  w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgach konsularnych na terenie Wielkiej Brytanii głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę,10 maja  2020 r. w godz. 7.00-21.00.  

Jeżeli żaden  z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w  niedzielę 24 maja  2020 r. w godz. 7.00-21.00.  

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706)

Wyłącznie osobiste głosowanie

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Obwody głosowania dla Polaków w UK

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na terenie Wielkiej Brytanii zostało utworzonych 10 obwodów głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 148, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn I, Ambasada RP w Londynie,47 Portland Place, London, W1B 1JH;
 2. Obwód głosowania nr 149, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn II, Ambasada RP w Londynie,47 Portland Place, London, W1B 1JH;
 3. Obwód głosowania nr 150, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn III, Ambasada RP w Londynie,47 Portland Place,London, W1B 1JH;
 4. Obwód głosowania nr 151, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn IV, Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie, 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX;
 5. Obwód głosowania nr 152, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn V, Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX;
 6. Obwód głosowania nr 153, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Manchester I, Konsulat Generalny RP, ,51 Portland Street, Manchester, M1 3LD;
 7. Obwód głosowania nr 154, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Manchester II, Konsulat Generalny RP, ,51 Portland Street, Manchester, 1 3LD;
 8. Obwód głosowania nr 155, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Edynburg I, Konsulat Generalny RP ,2 Kinnear Road, Edinburgh, EH3 5PE;
 9. Obwód głosowania nr 156, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Edynburg II, Konsulat Generalny RP ,2 Kinnear Road,Edinburgh, EH3 5PE;
 10. Obwód głosowania nr 157, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Belfast, Konsulat Generalny RP, 67 Malone Road, Belfast, BT9 6SB.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest  wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Jak dokonać wpisu do spis wyborców?

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: ewybory.msz.gov.pl

bądź do urzędu konsularnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii:

1.   do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie:

 • telefonicznie: 0207 8228 909, – 948, – 936;
 • e-mailowo: [email protected] 
 • pisemnie, na adres: Consular Section, Embassy of the Republic of Poland in London, 10 Bouverie Street EC4Y 8AX
 • ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (10 Bouverie Street EC4Y 8AX)
 • faksem, nr faksu: 0207 9363 571

2.   do Konsulatu Generalnego w Manchesterze:

 • telefonicznie: +44 161 245 4131
 • e-mailowo:  [email protected]
 • pisemnie, na adres: 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
 • ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego w Manchesterze  (51 Portland Street, Manchester M1 3LD)
 • faksem, nr faksu: +44 161 236 8709

3.  do Konsulatu Generalnego w Edynburgu:

 • telefonicznie, nr tel.: 0131 551 7131
 • e-mailowo: [email protected] lub [email protected] 
 • pisemnie, na adres: 2 Kinnear Road, Edinburgh EH3 5PE
 • ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego w Edynburgu (2 Kinnear Road, Edinburgh EH3 5PE)
 • faksem, nr faksu: 0131 552 1086

4.   do Konsulatu Generalnego RP w Belfaście:

 • telefonicznie, nr tel.: 028 9620 9500
 • e-mailowo: [email protected] 
 • pisemnie, na adres: 67 Malone Road, Belfast BT9 6SB
 • ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego w Belfaście  (67 Malone Road, Belfast BT9 6SB)

Zgłoszenia można dokonać do dnia 7 maja 2020 r., do godziny 24:00.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe.

źródło: Ambasada RP w Londynie