Przejdź do treści
Home » POLACY W UK » Wysoka ulga podatkowa na powrót z emigracji do Polski. Komu dokładnie przysługuje?

Wysoka ulga podatkowa na powrót z emigracji do Polski. Komu dokładnie przysługuje?

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, w Polsce wprowadzono także rozwiązanie skierowane do osób, które pracują i mieszkają za granicą. Skorzystać z niego mogą przede wszystkim ci, których staż na emigracji wynosi co najmniej trzy lata oraz spełniają kilka dodatkowych warunków.

Wysoka ulga podatkowa będzie obowiązywała przez cztery lata. Rozwiązanie to weszło w życie w styczniu 2022 roku.

Ulga podatkowa na powrót do kraju
zdjęcie poglądowe

Ulga podatkowa na powrót do kraju – Komu dokładne przysługuje?

Z ulgi na powrót do Polski może skorzystać podatnik, który:

• w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski – po 31 grudnia 2021 r. – podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz

• nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski w okresie:
– trzech lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok oraz
– od początku roku do dnia poprzedzającego dzień, w którym wrócił do Polski, oraz

• posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub miał miejsce zamieszkania nieprzerwanie:
– co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki,
– na terytorium Polski przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres, oraz

• posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia oraz

• nie korzystał poprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku, gdy ponownie przenosi miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

>>>> Podwyżka składek na ubezpieczenie społeczne: Jak działa i co oznacza dla podatnika?

Źródło: Ministerstwo Finansów, PolskiObserwator